Lietuvių kalba 8 kl. 1-oji knyga

12,85 €

Naujai parengtas lietuvių kalbos vadovėlis VIII klasei nuo dabar mokyklose naudojamo skiriasi ir turiniu, ir kai kuriais didaktinės medžiagos pateikimo aspektais. Tuos skirtumus iš dalies nulemia pakitusi programa, iš dalies – autorių patirtis, mokytojų pastabos apie iki šiol naudotą vadovėlį. Dėl programos pokyčių čia praplėstas sintaksės skyrius, atsirado skyrelis „Susipažįstame su žodžių istorija“. Jame tęsiamas VII klasės kalbotyros kursas, mokiniai skatinami pasiremti turimomis žiniomis ir pabandyti suvokti, kodėl mūsų kalbos istorijai ypač didelę įtaką darė lenkų ir vokiečių kalbos (taip atskleidžiami baltų ir slavų, baltų ir germanų kalbų santykiai), taip išsiaiškinti, iš kur mūsų kalboje  nuo seno esama barbarizmų, semantizmų, vertalų.Visiškai atnaujintas skyrius, skirtas stilistikai. Čia glausčiau ir įtaigiau pateikiama būtiniausia teorinė medžiaga, parinkti pavyzdžiai labiau orientuoti į aštuntokų amžiaus specifiką, jų interesus, kur įmanoma, bandoma kalbėti su humoru. Didžioji dalis pratimų sudaryti taip, kad mokiniai galėtų lyginti tos pačios tematikos, bet skirtingų stilių, arba to paties stiliaus, bet skirtingų adresantų tekstus. Taip siekiama išryškinti stilių skiriamuosius bruožus ir jų bendrumus. Yra pratimų, parodančių, kaip kinta stilių reikalavimai.Iš esmės pakeistas skyrius Mokomės skaityti, suprasti ir rašyti įvairaus tipo bei paskirties tekstus. Dalykine prasme didžiausias dėmesys čia skiriamas pastraipai – pagrindiniam  rišlaus teksto sandaros vienetui. Pateikiami metodiniai nurodymai, kaip rašyti įvairaus žanro rašinius. Parinkome tokius tekstus, kurie ne tik dalykiniu, bet ir auklėjamuoju požiūriu būtų reikšmingi, aktualūs paaugliams. Norėjome, kad aštuntokai optimistiškiau imtų žvelgti į pasaulį ir save, kad tas auklėjimas būtų subtilus, beveik nepastebimas, pagarbus. Siekėme kalbos ugdymo proceso darnumo, tikslingumo ir planingumo. Numatytos užduotys, stimuliuojančios glaudesnes kalbos pažinimo ir vartojimo, sakinio ir teksto, žodinių ir rašytinių darbų sąsajas, kryptingą adresanto ir adresato sąveiką, motyvuotą kalbinės raiškos priemonių pasirinkimą. Šio skyriaus tekstai dažniausiai rišlūs, todėl leidžia projektuoti sudėtines kompleksines užduotis.Skyrelyje „Mokomės kalbėti ir klausytis“ autorės siekia, kad mokiniai ugdytųsi viešojo kalbėjimo gebėjimus, kalbėdami, atsižvelgtų į tikslą, drauge pratintųsi formuluoti tikslinamuosius klausimus, taikydami kalbos etiketo reikalavimus. Pateikiami patarimai, kaip galima įdomiai pristatyti knygą, mokomasi poliloginės kalbos tipo – literatūrinio teismo ypatumų. Mokiniai ir toliau skatinami mokytis klausyti ir girdėti, įsivertinti savo klausymosi įgūdžius, elementariai konspektuoti, lyginti vienas kito konspektus ir nustatyti jų skirtumų priežastis.Toliau tęsiamas sistemingas fonetikos mokymas(is). Plačiau aptariamos temos, glaudžiai susijusios su rašybos įgūdžių įtvirtinimu „Kai garsas ir raidė nesutampa“, „Balsių, priebalsių, dvigarsių tarties normos“. Drauge jos siejamos su kirčiavimo pagrindų ugdymu: mokiniai mokomi naudotis kirčiavimo žodynais, supažindinami su tarptautinių daiktavardžių kirčiavimu. Stengiamės kuo daugiau žodžių sukirčiuoti, nuolat skiriame užduotį garsiai ir taisyklingai perskaityti žodžius ar sukirčiuotus sakinius, sekti draugų tarimą, taisyti klaidas ir kt. Taip toliau siekiame jau VII klasės vadovėlyje užsibrėžtų tikslų:1) įrodyti mokiniams, kad išmokti kirčiuoti yra įmanoma; 2) parengti aštuntokus gana sudėtingam kirčiavimo kursui IX klasėje. Lietuvių kalbos vadovėlio VIII klasei branduolys – sintaksės skyrius. Kartojama žodžių junginio bei sakinio samprata, gilinamas vientisinio sakinio supratimas, išsamiai aiškinantis visas sakinio dalis, jų raiškos bei vartojimo ypatumus, vienarūšių sakinio dalių, įterpinių, lyginamųjų posakių požymius bei jų skyrybą. Sakinių struktūros analizė turi skatinti mokinius rasti loginius ryšius, pagrindinius minties akcentus ir pan. Ir šiame skyriuje, kur tik įmanoma, mokiniai skatinami dirbti ne su atskiru sakiniu, bet su tekstu, jį analizuoti, keisti, modifikuoti. Stengiamasi pateikti tokius tekstus, kurie tiktų kompleksiniam darbui, kad mokytojas turėtų galimybę ne tik įtvirtinti einamą medžiagą, bet drauge pakartoti ir tai, kas mokytasi anksčiau, ugdyti mokinių savistabą ir pan. Aštuntokai supažindinami su pagrindiniais sudėtinio sakinio bruožais, mokoma(si) skirti jį nuo vientisinio, o iš sudėtinių jungtukinių sakinių gebėti atskirti sudėtinius sujungiamuosius ir sudėtinius prijungiamuosius sakinius bei rasti šalutinio dėmens vietą sakinyje, gebėti paaiškinti jo skyrybą. Vadovėlyje įdėta daugiau savikontrolės pratimų, kurie stiprina ortografinį akylumą ir savarankiško darbo įgūdžius. Specialių, vien gabiems mokiniams skirtų pratimų, vadovėlyje beveik nėra. Autorės mano, kad tokie mokiniai privalėtų tapti savotiškais mokytojo pagalbininkais: suvokę naują medžiagą ją įtvirtinti jie galėtų kurdami testus ar rašinius, kuriuose turėtų pavartoti išmoktą medžiagą; jie galėtų būti mažųjų grupių konsultantai; recenzentai ir pan. Taigi tokiems mokiniams derėtų siūlyti iš principo kitą veiklą. Autorės nemano, kad gabūs mokiniai tobulėja dirbdami vien su papildomais pratimais. Ne mažiau svarbu, kad moksleiviai įvairiais būdais galėtų pasitikrinti savo sprendimų teisingumą. Todėl prie sudėtingesnių pratimų pateikiami įvairūs algoritmai (instrukcijos, nurodant veiksmų seką, padedančią greičiau ir tiksliau pažinti aptartus dalykus). Vadovėlyje mokiniai galės rasti ir kai kurių sudėtingesnių užduočių, pratimų atsakymus ir kt. Tikimės, kad dirbti su naujuoju vadovėliu bus miela ir mokiniams, ir mokytojams.

Daugiau informacijos
EAN kodas 4771558105092
ISBN kodas 4771558105092
SKU 000000000001108330
Originalo kalba Lietuvių
Leidimo metai 2006-01-01
Viršelio tipas Minkštas
Puslapių skaičius 128
Spalvingumas Spalvotas
Formatas 23,7x16,5x0,8
Leidykla Šviesa

Parašykite savo atsiliepimą

Pasirinkite įvertinimą
Kontaktiniai duomenys
Registruokite klaidą