KAS SAVAITĘ – PO PASPIRTUKĄ!

Pirkite bent tris pasirinktus LASTVA sąsiuvinius, registruokite pirkimo čekį, o kas savaitę vienas iš užsiregistravusiųjų laimės elektrinį paspirtuką!

Žaidimas vyksta nuo liepos 29 d. iki rugsėjo 16 d.

Registruoti pirkimo kvitą, o jeigu pirkote internetu – užsakymo numerį, galite iki rugsėjo 13 d. imtinai. Akcijoje dalyvauja visi PEGASO knygynų ir Pegasas.lt pirkimo kvitai, užregistruoti el. paštu: zaidimas@pegasas.lt

Registruojantis reikia nurodyti: vardą, pavardę, amžių (nebūtina), telefono numerį, čekio numerį (arba užsakymo numerį, jeigu pirkta internetu).

Jeigu pirkote knygyne, tuomet prie registracijos laiško turi būti pridėta čekio nuotrauka, kurioje aiškiai matosi čekio numeri, pirkimo data. Jeigu pirkote internetu, tuomet papildomai nieko pridėti nereikia, svarbu nurodyti užsakymo numerį.

Vienas Žaidimo dalyvis gali registruotis neribotą skaičių kartų, kiekvieną kartą registruojant skirtingą čekį ar užsakymo numerį, tačiau Žaidime gali laimėti tik vieną prizą.

Sąsiuvinių asortimentą rasite čia

Loading

Žaidimo taisyklės

Rodyti

KAS SAVAITĘ PO PASPIRTUKĄ!

Žaidimo taisyklės

1. Žaidimą „Kas savaitę po paspirtuką!“ (toliau – Žaidimas) organizuoja ir duomenis tvarko – UAB ALG knygynai, įmonės kodas 125940686, adresas: Ulonų g. 2, Vilnius, (toliau – Organizatorius).
2. Žaidimas vyksta: 2020 m. liepos 29 d. – rugsėjo 16 d. imtinai, visuose knygynuose „Pegasas“.
3. Žaidimo prizas: elektrinis paspirtukas „Xiaomi MiJia M365“ (toliau – paspirtukas arba prizas).
4. Reklaminėje medžiagoje pavaizduotas paspirtukas yra pavyzdinis. Priziniam fondui skirtų paspirtukų išvaizda gali skirtis nuo parodyto reklaminėje medžiagoje.
5. Laimėtojų paskelbimas: kiekvieną trečiadienį, nuo rugpjūčio 12 d. iki rugsėjo 16 d. imtinai.
6. Laikotarpis, kuriuo galima atlikti Žaidimo registracijas yra liepos 29 d. – rugsėjo 13 d.(imtinai). Prieš ar po šio laiko atlikta registracija laikoma negaliojančia ir prizų lošime nedalyvauja.
7. Informacija apie Žaidimą ir Žaidimo Taisyklės skelbiamos viešai interneto svetainėje www.pegasas.lt. Bendra informacija apie Žaidimo Taisykles taip pat gali būti pateikiama knygynuose „Pegasas“ ar „Knygynų tinklas PEGASAS“ facebook paskyroje.
8. Žaidimas vyksta knygynuose „Pegasas“ (Lietuvos teritorijoje) ir www.pegasas.lt.
9. Žaidime dalyvauja „Lastva“ sąsiuviniai.
10. Žaidime negali dalyvauti UAB „ALG Knygynai“ bei UAB „Alma littera“darbuotojai bei jų šeimos nariai..
11. Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys. Nepilnamečius asmenis iki 14 metų gali registruoti jų teisėti atstovai savo t. y. teisėto atstovo, vardu. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų Žaidime gali registruotis patys, tačiau Žaidime gali dalyvauti tik gavę savo teisėtų atstovų sutikimą. Jei Žaidime dalyvauja nepilnametis nuo 14 iki 18 metų, laikoma, kad jo teisėti atstovai susipažino su Taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Žaidime.
12. Norintys dalyvauti Žaidime asmenys, turi knygyne „Pegasas“ arba elektroninėje parduotuvėje www.pegasas.lt vienu kartu pirkti bent 3 „Lastva“ sąsiuvinius, registruoti pirkimo čekį, o perkant internetu - užsakymo numerį, el. paštu zaidimas@pegasas.lt, laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 29 – rugsėjo 13 d (imtinai). Registracija dalyvauti Žaidime yra nemokama.
13. Siunčiant registracijos laišką nurodomas: vardas, pavardė, amžius (nebūtina), dalyvio telefono numeris, čekio numeris (arba užsakymo numeris, jei prekės pirktos internetu). Taip pat prie laiško turi būti pridėta čekio nuotrauka, kurioje aiškiai matosi čekio numeris, pirkimo data. Jeigu pirkta buvo internetu, tuomet papildomai nieko pridėti nereikia, svarbu nurodyti užsakymo numerį.
14. Žaidimo dalyvis privalo išsaugoti pirkimo kvitą, kurį registravo, iki pat žaidimo pabaigos.
15. Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Žaidime, Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ir / ar šio Žaidimo Taisykles bei sąlygas.
16. Vienas Žaidimo dalyvis gali registruotis neribotą skaičių kartų, kiekvieną kartą registruojant skirtingą čekį ar užsakymo numerį, tačiau Žaidime gali laimėti tik vieną prizą.
17. Žaidimo dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos bei Europos sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų reikalavimus ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
18. Organizatorius ir jo paskirti asmenys gali tvarkyti dalyvių asmens duomenis Žaidimo organizavimo tikslais, siekdami nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje www.pegasas.lt bei „Knygynų tinklas PEGASAS“ Facebook paskyroje ir įteikti prizus. Laimėjimo atveju, priklausomai nuo prizo vertės, duomenys gali būti tvarkomi siekiant užtikrinti teisingą mokestinių įsipareigojimų vykdymą: apskaičiuoti mokesčius ir deklaruoti informaciją apie suteiktus prizus. Dalyvaudami žaidime ir pateikdami asmens duomenis, dalyviai patvirtina jog supranta, kad jų duomenys bus tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais.
19. Žaidimui pateikti asmens duomenys tvarkomi žaidimo metu ir saugomi protingą laiko tarpą bei pagal teisės aktų reikalavimus po žaidimo pabaigos. Laimėjimo atveju asmens duomenys bus saugomi teisės aktų reikalaujamą terminą nuo prizo ar kitos dovanos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos.
20. Duomenų subjektai turi šias teises 1) susipažinti su asmens duomenimis, gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, 2) ištaisyti netikslius asmens duomenis, 3) ištrinti asmens duomenis/ apriboti jų tvarkymą, jei yra teisinis pagrindas 4) perkelti asmens duomenis, 5) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai jie tvarkomi remiantis teisėtu interesu 6) atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, 7) kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Norint pasinaudoti šiomis teisėmis ar esant klausimų, reikėtų kreiptis el. paštu pegasas@pegasas.lt , tel. 8 5 210 0688.
21. Dalyvaudami Žaidime dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
22. Dalyvis registruojasi ir pateikia reikiamus Žaidime dalyvauti duomenis laisva valia ir nieko neverčiamas. Dalyvis gali bet kada atšaukti sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo. Tokiu atveju jis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
23. Dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo Organizatorių prašydamas pašalinti jo registraciją.
24. Žaidimo laimėtojai išaiškinami atsitiktiniu būdu, kiekvieną savaitę po vieną laimėtoją, laikotarpiu nuo rugpjūčio 12 d. iki rugsėjo 16 d. Laimėtojų vardai ir pavardės bus paskelbti viešai www.pegasas.lt ir Knygynų tinklas „PEGASAS“ Facebook paskyroje.
25. Su burtų keliu išrinktu Laimėtoju dėl laimėjimo susisieks pats Žaidimo Organizatorius ir susiderins visas prizo atsiėmimo galimybes. Laimėtojui prizas bus įteiktas tik pateikus tapatybę įrodantį dokumentą bei Žaidime registruotą pirkimo čekį
26. Atsiimant prizus, asmeniui nepateikus asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir / ar pirkimą įrodančių dokumentų, esant informacijos neatitikimui ar dėl informacijos neteisingumo, registracija tampa negaliojančia, prizas nebus išduodamas ir pretenzijos nebus priimamos.
27. Prizai nebus keičiami į jokius kitus prizus ar piniginius ekvivalentus.
28. Visus prizus būtina atsiimti per 30 kalendorinių dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos. Neatsiėmus prizo per nurodytą 30 kalendorinių dienų laikotarpį, laimėtojas praranda teisę į laimėjimą be teisės reikšti pretenzijas.
29. Atsiimant prizus, prizo laimėtojas pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo-perdavimo aktą, prizų laimėtojai negali reikšti Žaidimo Organizatoriui pretenzijų dėl prizo.
30. Žaidimo Organizatorius neatsako už prizų laimėtojams galimus padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.
31. Žaidimo Organizatorius neatlygina jokių su prizo atsiėmimu susijusių papildomų išlaidų, įskaitant, bet neapsiribojant, , transporto, prizo pristatymo arba telefono pokalbių išlaidų.
32. Visi valstybės ir / ar savivaldybės nustatyti mokesčiai, susiję su prizu, bus apmokėti.
33. Organizatorius neatsako už tai, jeigu Žaidimo dalyviai nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų.
34. Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pasitraukimą iš Žaidimo, taip pat prizų neišdavimo atvejus, kai nesilaikoma šių Taisyklių arba kai Žaidimo dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su prizų laimėtojais nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus, arba jeigu prizų laimėtojai nesikreipia dėl prizo atsiėmimo per šiose Taisyklėse nurodytą terminą.
35. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Žaidimą ir neišduoti prizų tais atvejais kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės, arba dėl kitų priežasčių. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Žaidimo sąlygas ir Taisykles. Apie Žaidimo sustabdymą, nutraukimą, Taisyklių pakeitimą Organizatorius praneša internetiniame puslapyje www.pegasas.lt ir/arba „Knygynų tinklas PEGASAS“ facebook paskyroje.
36. Visos pretenzijos dėl Žaidimo organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai Žaidimo Organizatoriui UAB ALG knygynai, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius iki 2020 m. rugsėjo 16 d. su nuoroda „LASTVA sąsiuvinių žaidimui“. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai ar jų tinkamai patvirtintos kopijos. Po 2020 m. rugsėjo 16 d. gauti skundai nebus nagrinėjami.
37. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia raštiškus atsakymus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Jei Organizatorius pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.
38. Organizatoriaus ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos, susijusios su Žaidimu, nurodytos tik šiose Taisyklėse.