Pegasas


Pegasas

Prekių pirkimo iš interneto knygyno Pegasas.lt taisyklės

 

Norėdami naudotis elektronine parduotuve Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Su taisyklėmis sutinku“ patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.

1 Įžanga

1.1. Šis dokumentas yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp UAB ALG knygynų, juridinio asmens kodas 125940686, Ulonų g. 2, Vilnius, (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl prekių ir paslaugų (toliau - prekės), nurodytų elektroninės prekybos interneto svetainėje www.pegasas.lt (toliau – Parduotuvė), įsigijimo. Jeigu Pirkėjas įsigyja elektronines knygas (toliau – el. knyga arba el. knygos), jam yra taikomos specialios sąlygos, nurodytos Taisyklių 10 punkte bei kitos Taisyklių sąlygos taikomos tiek, kiek neprieštarauja Taisyklių 10 punkte nurodytoms sąlygoms. Jeigu Pirkėjas įsigyja vienu pirkimu ir el. knygas, ir kitas Parduotuvės prekes, dėl el. knygos arba el. knygų Pirkėjui yra taikomos el. knygų pirkimą reglamentuojančios pirkimo sąlygos, o kitoms prekėms atitinkamai bendros pirkimo sąlygos, nurodytos šiose Taisyklėse, išskyrus apmokėjimo už prekes sąlygas. Šiuo atveju taikomas Taisyklių 5.5 punktas.

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jeigu Pirkėjas įsigyja prekių po naujų Taisyklių paskelbimo, tai reiškia jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis. Pirkėjui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę įsigyti prekes ir atlikti bet kokius kitus veiksmus Parduotuvėje ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.

1.3. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako Pirkėjas.

1.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Sustabdžius Parduotuvės veiklą, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

2 Prisijungimo ir registracijos duomenys

2.1 Pirkėjas sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Pardavėjas, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Pirkėjui prisijungti prie Parduotuvės (toliau – Prisijungimo ir registracijos duomenys), slaptumą.

2.2 Prisijungimo duomenys – tai Pirkėjo el. pašto adresas ir slaptažodis. Daugybei prekių taikomos išskirtinės nuolaidos, kurios galioja tik registruotiems nariams.

2.3 Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė Pardavėjui registruodamasis Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Pardavėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti Registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Registracijos duomenų jiems pasikeitus. Jei Pirkėjas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Pardavėjui, tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja juos atlyginti Pardavėjui per Pardavėjo nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.

2.4 Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo ir Registracijos duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo ir Registracijos duomenimis prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą Pardavėjui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenimis, maksimalia apimtimi tenka Pirkėjui.

2.5 Šalys susitaria, jog Pardavėjas, siekdamas užtikrinti Pardavėjo bei Pirkėjo teisėtus interesus ir (arba) jeigu Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui, saugumui, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Pirkėjui panaikinti visą ar dalį Pirkėjo Prisijungimo ir Registracijos duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Pirkėjas bet kokiu būdu pateikia Pardavėjui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Pirkėjui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Parduotuvę.

2.6 Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi prekių pardavimo Parduotuvėje tikslu (užsiprenumeravusiųjų naujienlaiškius, SMS žinutes Pirkėjų asmens duomenys tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Pardavėjo teikiamomis paslaugomis. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške, pranešdamas apie tai el. paštu [email protected]; susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

3 Prekių užsakymas ir pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

3.1 Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Prekių krepšelyje, Užsakymo patvirtinimo etape Pirkėjas gali pasirinkti Pardavėjo siūlomą paslaugą – supakuoti prekę(-es) kaip dovaną. Šį pasirinkimą Pirkėjas patvirtina uždėdamas varnelę ties „Supakuoti kaip dovaną“ ir tokiu būdu Pirkėjas sudaro paslaugos – supakuoti prekę(-es) kaip dovaną pirkimo sutartį ir patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šios sutarties sąlygomis nurodytomis Taisyklių atitinkamose nuostatose. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

3.2 Šalys susitaria, jog Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą, išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas yra gautas. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti pristatytas užsakytas prekes arba atsiimti jas prekių atsiėmimo vietoje ir sumokėti už jas sutartą sumą. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi visų prekių, nurodytų Pirkėjo užsakyme, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju per įmanomai trumpiausią laikotarpį ir informuoja apie tai Pirkėją bei pasiūlo įsigyti turimų panašių prekių. Tokiu atveju pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik dėl tų Pirkėjo užsakyme nurodytų prekių, kurias Pardavėjas turi ir gali pateikti Pirkėjui, ir, jei Pirkėjas pareiškė norą įsigyti Pardavėjo pasiūlytas panašias į Pirkėjo pageidautas įsigyti prekes, dėl pasiūlytų alternatyvių prekių.

3.3 Pirkėjas šių Taisyklių nustatyta tvarka turi teisę atsisakyti užsakymo, atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes.

3.4 Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Parduotuvėje suteikti Pirkėjui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228⁷ straipsnyje, o kai yra perkamos el. knyga ar el. knygos - ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22812 straipsnyje, nurodytą informaciją.

3.5 Pirkėjas, kuriam teikiamos jo neužsakytos prekės, neturi pareigos už tai mokėti. Pirkėjas nepatirs jokių papildomų išlaidų dėl neužsakytų prekių gavimo. Pirkėjo, kuriam be jo užsakymo buvo perduotos prekės, neveikimas (tylėjimas) nelaikomas sutikimu pirkti.

4 Prekės ir jų kainos

4.1 Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes ir paslaugas, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje. Pardavėjo prekės ir paslaugos yra skirtos tik Pirkėjo asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis patvirtina, kad prekes ir paslaugas įsigyja asmeniniam (ne komerciniam) naudojimui. Jeigu Pirkėjas pageidauja įsigyti prekių komerciniais tikslais, jis turi susisiekti su Pardavėjo konsultantais, kreipiantis telefonu 8 698 12223 arba el. paštu [email protected] Pardavėjas, siekdamas patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t.y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir/ar įvykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

4.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

4.3 Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.

4.4 Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis, tačiau gali tekti patirti papildomų išlaidų, nes į kainą nėra įtrauktos visos papildomos prekės vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos, taip pat išlaidos, susijusios su prekės pristatymu už Lietuvos Respublikos ribų. Siunčiant ir (ar) pristatant prekes už Lietuvos Respublikos ir (ar) ES muitų sąjungos ribų gali būti taikomi prekių importo mokesčiai. Pirkėjas yra pats atsakingas už mokesčių, susijusių su Preke, sumokėjimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius importo, muito, PVM ir kitus mokesčius, jeigu jie taikomi.

4.5 Pristatant prekes į Europos sąjungos šalį, taikomas konkrečios šalies PVM tarifas priklausomai nuo prekių kategorijos. Tačiau prekių galutinė kaina su PVM pirkėjui nesikeičia.

5 Apmokėjimas

5.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prekių bei jų pristatymo kainos apmokėjimo būdų, nurodytų šiame skirsnyje.

5.2 Jei Pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą (banko pavedimu, elektronine bankininkyste, kreditine kortele arba Paypal sistema), Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke. Pirkėjas, pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už prekes su Pardavėju bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau nei: fiziniams asmenims – 2 (dvi) darbo dienas; juridiniams asmenims – 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Pirkėjui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo - pardavimo sutartis nutrūksta (laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties), o Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui.

5.3 Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą prekių gavimo momentu, už prekes bei prekių pristatymą Pirkėjas atsiskaito atsiimdamas užsakymą. Svetainėje pegasas.lt pasirinkus apmokėjimą prekių gavimo momentu, taikomas papildomas paslaugos mokestis 0,99 Eur.

5.4 Pirkėjui neatsiėmus prekių, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus su tuo susijusius patirtus nuostolius.

5.5 Jeigu Pirkėjas vienu pirkimu perka ir el. knygą ar el. knygas, ir kitas Parduotuvės prekes ir paslaugas apmokėjimas atliekamas šių Taisyklių 10 punkte nustatyta tvarka.

5.6 Parduotuvėje pegasas.lt Parduotuvėje Pirkėjas gali atsiskaityti spausdintais ir elektroniniais Pegaso dovanų kuponais bei "Gera dovana" Pegaso kuponais. Jeigu krepšelyje yra bent viena išankstinė prekė ar elektroninis dovanų kuponas, atsiskaityti dovanų kuponais nėra galimybės.

6 Prekių pristatymas

6.1 Į užsienio šalis Pardavėjo prekes Pirkėjui pristato Pardavėjo pasitelktas paslaugų teikėjas, pagal galiojančius įkainius ir terminus.

6.2 Pristatymo terminai pažymėti prie kiekvieno pristatymo būdo, kai pirkimo metu esama pristatymo būdų žingsnyje. Pristatymo terminai gali keistis priklausomai nuo sezono ir kurjerių užimtumo.

6.3 Pirkėjo užsakymas paruošiamas ar/ir išsiunčiamas tik po užsakymo apmokėjimo. Jeigu klientas pasirinko užsakymo atsiėmimą Pegaso knygyne, apie paruoštą atsiimti užsakymą Pirkėjas informuojamas el. paštu.

6.4 Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

6.5 Pirkėjo užsakytos prekės yra išsiunčiamos paštu arba pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu per kurjerių agentūrą, su kuria bendradarbiauja Pardavėjas. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens (gavėjo) vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti užsakymo numerį.

6.6 Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui ir/ arba Pirkėjui pasirašius prekių priėmimo kvite ar PVM sąskaitoje – faktūroje laikoma, kad prekė yra tinkamai perduota Pirkėjui ir Pirkėjas dėl to neturi jokių pretenzijų.

6.7 Pristačius prekę ar ją atsiimant prekių atsiėmimo vietoje, Pirkėjas, asmuo nurodytas Pirkėjo užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Pirkėjas, asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

6.8 Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius susijusius su pirkimo - pardavimo sutarties vykdymu.

6.9 Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

6.10 Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

6.11 Jeigu Pardavėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

6.12 Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

6.13 Jeigu pirkėjo krepšelyje yra bent viena išankstinė prekė, tokiu atveju visas pirkėjo krepšelis bus pristatytas tik tuomet, kai UAB ALG Knygynai gaus užsakyme esančias išankstines prekes. Tai reiškia, kad pardavėjui netaikoma pareiga pagal LR CK 6.359 straipsnio 2 dalį pristatyti visas prekes pirkėjui per 30 d. Krepšelyje esant bent vienai išankstinei prekei, viso užsakymo pristatymo terminas gali keistis ir priklauso nuo leidėjo/gamintojo. Norėdami kitas užsakymo prekes gauti anksčiau, pirkėjui rekomenduojama formuoti atskirus užsakymus. Išankstinės prekės pegasas.lt svetainėje yra pažymėtos stačiakampiu ženklu „Įsigykite iš anksto!“, o prie prekės aprašymo pažymėta preliminari prekės gavimo data.

6.14 Atliekant užsakymą prie pristatymo būdų yra galimybė rinktis atsiėmimą Pegaso knygyną, jeigu visos krepšelyje esančios prekės yra pasirinktame knygyne. Jeigu nėra nei vieno Pegaso knygyno, kuriame būtų visos krepšelyje esančios prekės, tokiu atveju pirkėjui nėra galimybės prekes atsiimti Pegaso knygyne. Tokiu atveju pirkėjas gali rinktis pristatymą paštomatu ar kurjeriu.

6.15 Jeigu krepšelyje esančių prekių suma yra iki 20 Eur, tuomet užsakymo atsiėmimui Pegaso knygynuose taikomas papildomas 1,99 Eur mokestis. 

6.16 Išankstinių prekių atsiimti Pegaso knygynuose nėra galimybės. Išankstinės prekės pristatomos pasirinktu paštomatu ar kurjeriu.

7 Prekių tinkamumo naudoti terminas ir prekių kokybės garantija

7.1 Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Pardavėjas neatsako už prekių saugą ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį (prekės savybes) suėjus šiam terminui.

7.2 Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame Prekės aprašyme.

7.3 Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t. y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

7.3.1 prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę Parduotuvėje;

7.3.2 prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

7.3.3 prekė tinka naudoti pagal konkrečią paskirtį, apie kurią Pirkėjas pranešė Pardavėjui pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir su kuria Pardavėjas sutiko;

7.3.4 prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir prekės gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir prekių ženklinimą, dėl prekės konkrečių savybių. Pardavėjo neįpareigoja šiame punkte numatyti vieši pareiškimai, jeigu jis įrodo, kad apie atitinkamą pareiškimą nežinojo ir negalėjo žinoti; pareiškimas buvo ištaisytas iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, sprendimui pirkti prekę pareiškimas negalėjo turėti įtakos.

7.4 Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

7.5 Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jam nustato teisės aktai.

8 Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo bei pinigų grąžinimo tvarka

8.1 Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

8.1.1 Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių (pavyzdžiui, vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma šioms sutartims: sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties; paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį ir kt.).

8.1.2 Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu [email protected] Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

8.1.3 Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip:

8.1.3.1 kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę;

8.1.3.2 jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

8.1.3.3 jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;

8.1.3.4 jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

8.1.4 Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.1.5 Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 8.5 punkte numatytos nuostatos.

8.1.6 Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti sutartį arba sudaryti sutartį, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

8.1.7 Pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

8.2 Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

8.2.1 Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu [email protected]

8.2.2 Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus, išskyrus pinigų sumą sumokėtą už paslaugą – supakuoti prekę(-es) kaip dovaną, jei tokia paslauga buvo pasirinkta užsakymo metu. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Kliento pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

8.2.3 Grąžindamas Pirkėjui sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

8.2.4 Pardavėjas, remdamasis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, nustato tokį nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašą:

8.2.4.1 fotografijos ir kinematografijos prekės;

8.2.4.2 spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;

8.2.4.3 garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;

8.2.4.4 fotografijos, kinematografijos, prietaisai ir aparatai;

8.2.4.5 laikrodžiai;

8.2.4.6 muzikos instrumentai;

8.2.4.7 žaislai, žaidimai;

8.2.4.8 parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;

8.2.4.9 pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;

8.2.4.10 perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinė bižuterija;

8.2.4.11 supakuoti vaizdo ar garso įrašai arba supakuota programinė įranga, kuri buvo išpakuota po pristatymo;

8.2.4.12 laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymas, išskyrus šių leidinių prenumerata;

8.2.4.13 skaitmenis turinys (elektroninės knygos), jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties;

8.2.4.14 kiti daiktai ir paslaugos pirktos pagal sutartis išvardintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 2 dalyje, įskaitant bet neapsiribojant paslaugų sutartimis, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį.

8.2.5 Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 8.5 punkte.

8.3 Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

8.3.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

8.3.2 Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 8.2 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

8.3.2.1 kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti (pataisyti prekę);

8.3.2.2 kad būtų atitinkamai sumažinta prekės pirkimo kaina;

8.3.2.3 kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

8.3.2.4 grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties (vienašališkai nutraukti sutartį), kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas. Tokiu atveju, jei Pirkėjas buvo pasirinkęs paslaugą – supakuoti prekę(-es) kaip dovaną, pinigai sumokėti už šią paslaugą Pirkėjui nėra grąžinami.

8.3.3 Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 8.3.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 8.3.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 8.3.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

8.3.4 Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.3.4.1 pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu [email protected], pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

8.3.4.2 pateikti prekių pirkimo-pardavimo dokumentą (kasos aparato kvitą ar pirkimo-pardavimo kvitą arba kitą prekės pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą), garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

8.3.4.3 pateikti laisvos formos prašymą.

8.3.5 Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą nuo prekės perdavimo jam dienos.

8.3.6 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos (pavyzdžiui, nepateikia prekės pirkimo-pardavimo dokumento).

8.3.7 Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 8.5 punktu.

8.3.8 Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

8.3.9 Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

8.3.10 Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).

8.4 Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

8.4.1 Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu [email protected] arba paskambinęs telefono numeriu 8 698 12223. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

8.4.2 Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 8.5 punkte.

8.5 Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

8.5.1 Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, išsaugotos prekės vartojamosios savybės ir nepraradusi prekinės išvaizdos prekė. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir tuo atveju, jei prekės išvaizda pasikeitė dėl veiksmų, būtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui. Tačiau tuo atveju, kai Pirkėjas sumažina prekių vertę dėl veiksmų, nebūtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui, teisės atsisakyti nuotolinės sutarties jis nepraranda, tačiau jam dėl tokio prekių vertės sumažinimo taikytina atsakomybė – Pirkėjui grąžinama prekių vertė, atskaičius padarytus nuostolius dėl prekių vertės sumažėjimo.

8.5.2 Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

8.5.3 Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu.

8.5.4 Jei Pirkėjas Parduotuvėje įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 8.5.1 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

8.5.5 Jei Pirkėjas kartu su prekėmis Parduotuvėje užsisakė paslaugą – supakuoti prekę(-es) kaip dovaną, Pardavėjas, kartu su grąžinamomis prekėmis nepriima įpakavimo, kuris buvo gautas užsakius paslaugą – supakuoti prekę(-es) kaip dovaną ir už šią paslaugą pinigų Pirkėjui negrąžina.

8.5.6 Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 8.1-8.4 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

8.5.7 Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui. Grąžinti prekes Pirkėjas gali tokiu pačiu būdu, kur jas ir įsigijo. Jeigu klientas užsakė prekes su atsiėmimu knygyne, tuomet grąžinti gali tik į tą knygyną, iš kurio užsakė prekes. Jeigu klientas užsakė prekes per kurjerį ar paštomatą, tuomet grąžinti reikia kurjerį arba paštomatą adresu: ALG logistika, Terminalo g. 10, Biruliškių k., Kauno LEZ, 54469 Kauno r., sumokant prekės grąžinimo išlaidas.

8.5.8 Jei prekę Pardavėjas pristatė Pirkėjui į namus ir nėra galimybės jos grąžinti vienu iš šių būdų, Pardavėjas savo lėšomis turi atsiimti prekę iš Pirkėjo.

8.5.9 Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 8.1-8.4 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai (visos Pirkėjo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo apmokėtas Prekių pristatymo išlaidas, išskyrus sumą sumokėtą už paslaugą – supakuoti prekę(-es) kaip dovaną) jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

8.5.10 Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

8.5.11 Pasinaudojus Taisyklių 8.1.-8.2 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 8.3-8.4 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.

8.5.12 Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią įprastinį prekės pristatymo būdą.

8.5.13 Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau) ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 8.5.1 punktui.

8.5.14 Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

8.6 Parduotuvės pegasas.lt užsakymų, kurie buvo pristatyti paštomatu ar kurjeriu, nėra galimybės grąžinti į Pegaso knygyną. Parduotuvės pegasas.lt užsakymą, kuris buvo atsiimtas konkrečiame knygyne, galima grąžinti tik į tą patį Pegaso knygyną.

9 Komentarų pateikimo sąlygos

9.1 Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie Parduotuvėje esančias prekes.

9.2 Naudodamasis 9.1. straipsnyje nurodyta teise, Pirkėjas patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Pirkėjo pateikti prekių apibūdinimai, išreikšta nuomonė ir (arba) bet kokia kita pateikta informacija atitiks šiuos reikalavimus: bus teisinga, tiksli, neapgaulinga ar kitaip neklaidinanti; nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių, teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.; nepažeis visuomenės moralės principų; nebus žeminanti žmogaus garbės ir orumo; nekurstys tautinės, rasinės, religinės, lytinės ar socialinės neapykantos bei diskriminacijos; nebus šmeižianti ar dezinformuojanti; neskatins prievartos, agresijos, nekels panikos; neskatins elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai; nebus piktnaudžiaujanti prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka; nepažeis jokių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų; nesukurs jokių teisinių įsipareigojimų Pardavėjui ar su juo susijusiems tretiesiems asmenims.

9.3 Pirkėjas supranta, kad jis pats, o ne Pardavėjas yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Pirkėjas siunčia, peržiūri, laiko, platina ar kitaip disponuoja naudodamasis Parduotuve ir (arba) Parduotuvėje teikiamomis paslaugomis.

9.4 Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada panaikinti bet kuriuos Pirkėjo pateiktus komentarus apie tai jo neinformavęs.

9.5 Naudodamasis Parduotuve ar Parduotuvėje teikiamomis paslaugomis, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį, Pirkėjas neatlygintinai, visam autorių turtinių teisių galiojimo laikotarpiui (visam teisių į intelektinę nuosavybę galiojimo laikotarpiui) neribojant galiojimo teritorijos neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje, suteikia Pardavėjui šias neišimtines autoriaus turtines teises: visas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje (atgaminimo, išleidimo, platinimo, viešo paskelbimo, vertimo į visas pasaulio kalbas, išvestinių kūrinių kūrimo, kūrinio perdirbimo, adaptavimo, rinkinių sudarymo bei visas kitas pastarajame įstatymo straipsnyje nurodytas teises) bei visas kitas pastarajame įstatyme, Europos Sąjungos teisės norminiuose, tarptautiniuose aktuose nurodytas autorių turtines teises. Visa šiame punkte nurodyta intelektinė nuosavybė (įskaitant, bet neapsiribojant ir visos autoriaus turtinės teisės į turinį), suteikiamos Pardavėjui nuo informacijos pateikimo momento ir gali būti naudojama visais įmanomais galimais būdais (įskaitant bet neapsiribojant: atgaminant, išleidžiant ir platinant popierine, elektronine, skaitmenine forma, būdais), neribojant leidimų, tiražų skaičiaus. Pardavėjas turi teisę suteikti visą ar dalį šiame punkte nurodytos intelektinės nuosavybės (autoriaus turtinių teisių) į pateiktą turinį bet kokiems tretiesiems asmenims be papildomo Pirkėjo sutikimo, nes Pirkėjas šių taisyklių pagrindu Pardavėjui šią teisę suteikia.

9.6 Pirkėjas supranta ir patvirtina, kad Pardavėjas ar su juo susiję tretieji asmenys nėra atsakingi už Pirkėjo pateiktą komentarų turinį.

10 El. knygos ar el. knygų pirkimo papildomos sąlygos 

10.1 El. knygos šių Taisyklių prasme reiškia visas el. knygas, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje. EL. knyga yra skaitmeninio turinio prekė, todėl sutartims dėl skaitmeninio turinio prekių yra atitinkamai taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos dėl vartojimo sutarčių dėl skaitmeninio turinio teikimo.

10.2 Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ Pirkėjas sudaro šią el. knygų pirkimo-pardavimo sutartį ir patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šios sutarties sąlygomis, nurodytomis Taisyklių atitinkamose nuostatose. Pardavėjas, gavęs apmokėjimo patvirtinimą, išsiunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu pranešimą, patvirtinantį, kad Pirkėjo užsakymas yra gautas. Jeigu Pardavėjas Pirkėjo užsakymo nepatvirtintų, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo apmokėjimo gavimo dienos grąžinti Pirkėjo už el. knygą ar el. knygas sumokėtus pinigus.

10.3 Pirkėjui išsirinkus norimą pirkti el. knygą bei paspaudus mygtuką „Pirkti“, Pirkėjas bus nukreiptas į „krepšelio“ puslapį, o norint įsigyti daugiau el. knygų, reikia grįžti į Parduotuvę ir atlikti tą patį veiksmą kiekvienos išsirinktos el. knygos puslapyje. Kai į „krepšelį“ bus sudėtos visos norimos įsigyti el. knygos, reikia pasirinkti banką, kurio internetinės bankininkystės paslauga yra norima pasinaudoti, arba mokėjimo būdą per PayPal sistemą.

10.4 Pirkėjas įsipareigoja pasirinktoje internetinės bankininkystės sistemoje apmokėti už el. knygas, o atlikęs apmokėjimą, paspausti mygtuką „Grįžti pas pardavėją“. Tais atvejais, kai nėra galimybės grįžti į Parduotuvę, Pirkėjas po apmokėjimo gali uždaryti internetinės bankininkystės sistemos puslapį. Pirkėjui neapmokėjus už el. knygas pasirinktoje internetinės bankininkystės sistemoje, Pirkėjo užsakymas yra automatiškai anuliuojamas.

10.5 Pirkėjas supranta, kad paspaudęs mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ ir užsakymą apmokėjęs, jis praras teisę atsisakyti šios sudarytos sutarties, kadangi Pirkėjas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 2 dalies 13 punktą negali nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui, kai yra sudaryta sutartis dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties (t. y. Pirkėjas supranta, jog paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ ir apmokėdamas užsakymą jis praras teisę atsisakyti šios elektroninių knygų pirkimo-pardavimo sutarties, kadangi el. knyga (skaitmeninis turinys) Pirkėjui bus suteikta iš karto po apmokėjimo).

10.6 Pirkėjui nesuteikiamos teisės daryti el. knygos ar jos dalių kopijas, platinti, atgaminti el. knygą bet kokiu būdu ir forma ir naudoti ją bet kokiais kitais būdais nei nurodyta šioje sutartyje bei galiojančiuose teisės norminiuose aktuose.

10.7 Suprasdamas, kad nuosavybės teisė į el. knygos turinį nesuteikiama bei jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė į suteikiamą naudotis el. knygą Pirkėjui neperduodama ir nesuteikiama, Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti el. knygos tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autoriaus turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės į el. knygą bei pasižada neperduoti jų jokiems tretiesiems asmenims, nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jokiu būdu pasinaudoti el. knyga. Jeigu Pirkėjas netinkamai naudojasi (nesilaikydamas šios sutarties sąlygų) el. knyga, el. knygos leidėjas ir (arba) Pardavėjas turi teisę uždrausti toliau naudotis netinkamai naudojama el. knyga, o Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant nuo reikalavimo gavimo momento nutraukti naudojimąsi ir įsipareigoja atlyginti dėl to leidėjo, Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą visi nurodyti asmenys turi teisę pareikšti bet kuriuo metu, nes šios sutarties sąlygos lieka galioti visą el. knygos naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti leidėjo, Pardavėjo ir (arba) trečiųjų asmenų patirti nuostoliai.

10.8 Draudžiama panaikinti el. knygos apsaugą (Pardavėjo patalpintą vardinį ekslibrį), pašalinti el. knygos pavadinimą, viršelį, šriftų rinkinį ir (arba) ir kitus su el. knygos turiniu susijusius elementus.

10.9 El. knygos leidėjas ir (arba) Pardavėjas nėra atsakingi už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi el. knyga.

11 Intelektinė nuosavybė

11.1 Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

11.2 Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje, yra Pardavėjo nuosavybė arba pardavėjas juos teisėtai naudoja. Pirkėjas neturi teisės naudoti jų jokiu būdu.

12 Šalių atsakomybė bei atsakomybės ribojimas

12.1 Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje vaizduojamos prekės savo dydžiu, spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama įdėmiai perskaityti prekės aprašymą.

12.2 Už šios pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.3 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

12.4 Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.5 Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti prekes ar jų dalį, Pirkėjas moka Pardavėjui 10 proc. dydžio baudą nuo atsisakytų priimti prekių kainos bei padengia Pardavėjo turėtas prekių pristatymo išlaidas.

13 Taikytina teisė, teismingumas, skundų nagrinėjimo tvarka ir pirkimo-pardavimo sutarties aiškinimas

13.1 Šioms Taisyklėms/pirkimo-pardavimo sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2 Visi dėl šių Taisyklių/pirkimo-pardavimo sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Pirkėjo gyvenamąją vietą.

13.3 Pirkėjas, manydamas, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimus (išskyrus, kai Pirkėjas tiesiogiai kreipiasi į teismą). Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie galimą savo teisių pažeidimą. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie Pardavėjo atsakymo Pirkėjui. Pirkėjo prašymus Pardavėjas nagrinėja neatlygintinai. Prašymą/skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

13.4 Kilus abejonių dėl šių Taisyklių/pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų turinio, sąlygos aiškinamos Pirkėjo naudai.

14 Informacijos siuntimas

14.1 Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus 8 (aštuonioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

14.2 Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

14.3 Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

15 El. dovanų kuponai

15.1 Pegasas.lt yra galimybė įsigyti elektroninius Pegaso dovanų kuponus.

15.2 Perkant elektroninius dovanų kuponus nėra galimybės atsiskaityti kitu Pegaso ar Geros dovanos kuponu.

15.3 Atlikus užsakymo, kuriame yra įsigyjamas el. dovanų kuponas, apmokėjimą, pirkėjui iškart išsiunčiamas el. laiškas su el. dovanų kuponu pirkimo metu nurodytu el. pašto adresu.

15.4 Elektroninis dovanų kuponas nėra grąžinama prekė.

15.5 Ant elektroninio dovanų kupono yra nurodytas jo galiojimo terminas. 

15.6 Elektroniniais Pegaso dovanų kuponais atsiskaityti galima www.pegasas.lt ir visuose Pegaso knygynuose.

16 Omnibus direktyvos

16.1 Pegaso klubo kortelė

- Visiems klientams, kurie registruojasi ir prisijungia prie savo Pegaso paskyros, suteikiama virtuali Pegaso klubo kortelė.

- Pegaso klubo kortelė yra kliento paskyroje skiltyje “Pegaso klubo kortelė”. Yra galimybė kortelę parsisiųsti PNG formatu.

- Nuolaidos su Pegaso klubo kortele taikomos el. parduotuvėje pegasas.lt ir visuose Pegaso knygynuose. 

- El. parduotuvėje pegasas.lt nuolaidos su Pegaso kortele yra pritaikomos iškart, jeigu klientas yra prisijungęs prie savo paskyros.

- Pegaso knygynuose nuolaidos taikomos vienodai su plastikine Pegaso kortele ir virtualia. Norint pasinaudoti nuolaidomis su virtualia Pegaso kortele, prie kasos konsultantui reikia parodyti savo Pegaso paskyroje esančią kortelę arba parsisiųstą kortelę PNG formatu.

- Jeigu klientas turi plastikinę Pegaso kortelę, prisiregistravus ir prisijungus prie pegasas.lt savo kliento paskyros, klientui bus automatiškai suteikiama virtuali Pegaso kortelė.

- El. parduotuvėje pegasas.lt prie prekių gali būti rodomos dvi kainos:
  1. Prekės bazinė kaina, kuri taikoma visiems neregistruotiems ir neprisijungusiems klientams;
  2. Prekės kaina su Pegaso klubo kortele, kuri taikoma visiems registruotiems ir prisijungusiems klientams.

16.2 Prekių ženklinimas

- Pegasas.lt el. parduotuvėje prekės gali turėti šiuos ženklinimus:
  1. Procentinė nuolaida
  2. Nauja prekė
  3. Išankstinė prekė

- Procentinė nuolaida Pegaso klubo nariams
Procentinė nuolaida žymima prie prekės stačiakampėje etiketėje skaitiniu procentu, pvz.: “-40%”. Procentinė nuolaida taikoma visiems Pegaso klubo nariams. Pegaso klubo narys yra vartotojas, kuris perka pegasas.lt el. parduotuvėje prisijungęs prie savo paskyros. Jeigu prekė turi procentinę nuolaidą, prie jos yra parašytos dvi kainos. Viena kaina yra taikoma Pegaso klubo nariams, jau su nuolaida. Kita kaina taikoma ne Pegaso klubo nariams.
Procentinė nuolaida prekėms gali keistis priklausomai nuo Pegaso rinkodaros ir komercijos sprendimų.

- Nauja prekė
Naujos prekės žymimos “N” raide stačiakampėje etiketėje. Naujomis prekėmis laikomos tos prekės, kurios pegasas.lt el. parduotuvėje yra ne ilgiau kaip 4 mėnesius. Išskyrus kai kurias sezonines prekes, pvz.: Kalėdinės prekės, mokyklinės prekės - jos gali turėti naujos prekės ženkliuką iki 6mėn.

- Išankstinė prekė
Prekės, kurių Pegasas sandėlyje dar neturi, tačiau planuoja turėti, žymimos “Įsigykite iš anksto” tekstu melsvame stačiakampyje. Jas galima įsigyti iš anksto. Prie išankstinių prekių aprašymo yra pažymėta, kada prekę planuojama turėti sandėlyje. Atlikus užsakymą su išankstine ir įprasta preke, visas užsakymas bus išsiųstas tada, kai į sandėlį atvyks išankstinė prekė. 

16.3 Prekių rikiavimas kategorijose

- Pegasas.lt el. parduotuvėje yra galimybė pasirinkti prekių rikiavimą:
Numatytasis
Naujausios
Perkamiausios
Didžiausia nuolaida
Kaina nuo didžiausios
Kaina nuo mažiausios
Pavadinimas (nuo A iki Ž)
Pavadinimas (nuo Ž iki A)

- Numatytasis
Rikiavimas “Numatytasis” prekes išrikiuoja pagal tuo metu pardavėjui aktualias prekes. Pardavėjas rankiniu būdu gali keisti, kurią prekę rodyti aukščiau.

- Naujausios
Rikiavimas “Naujausios” prekes išrikiuoja pagal jų naujumą. Aukščiau yra rodomos naujausios prekės, kurios turi likutį.

- Perkamiausios
Rikiavimas “Perkamiausios” prekes išrikiuoja pagal jų populiarumą. Aukščiau yra rodomos prekės, kurių buvo įsigyta už didžiausią sumą Eurais per paskutinius tris mėnesius. 

- Didžiausia nuolaida
Rikiavimas “Didžiausia nuolaida” prekes išrikiuoja pagal didžiausią procentinę nuolaidą. Aukščiau yra rodomos prekės, kurios turi didesnę procentinę nuolaidą. Pvz.: Aukščiau rodoma prekė, kuriai taikoma 40 proc nuolaida negu prekė, kuriai taikoma 30 proc nuolaida.

- Kaina nuo didžiausios
Rikiavimas “Kaina nuo didžiausios” prekes išrikiuoja pagal didžiausią prekės kainą. Jeigu prekė turi dvi kainas: bazinę ir akcijinę, tuomet rikiuojama pagal akcijinę kainą. Aukščiau yra rodomos prekės, kurios turi didesnę prekės kainą.

- Kaina nuo mažiausios
Rikiavimas “Kaina nuo mažiausios” prekes išrikiuoja pagal mažiausią prekės kainą. Jeigu prekė turi dvi kainas: bazinę ir akcijinę, tuomet rikiuojama pagal akcijinę kainą. Aukščiau yra rodomos prekės, kurios turi mažesnę prekės kainą.

- Pavadinimas (nuo A iki Ž)
Rikiavimas “Pavadinimas (nuo A iki Ž)” prekes išrikiuoja abėcėlės tvarka nuo A iki Ž . Aukščiau yra rodomos prekės, kurių pavadinimas prasideda A raide.

- Pavadinimas (nuo Ž iki A)
Rikiavimas “Pavadinimas (nuo Ž iki A)” prekes išrikiuoja atvirkštine abėcėlės tvarka nuo Ž iki A . Aukščiau yra rodomos prekės, kurių pavadinimas prasideda Ž raide.

 

Šios Taisyklės patvirtintos 2022-08-30 generalinės direktorės įsakymu Nr. ALG-ĮS-22-16 ir 2022-08-30 paskelbtos Parduotuvėje.

 

Meniu
Turite klausimų? Susisiekite su mumis
Jūsų krepšelis tuščias!Jūsų krepšelis tuščias!